Huyện Ngô Giang, Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc+86-512-63263671